ޑޮކްޓަރ ޖަމީލުގެ އެތެރެ ނޭނގޭ ވާހަކަފުޅު

އިންޑިއާގެ އެޕޯލޯއާ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށްޓަކައި އެގްރީމެނޓެއް ކެރެވުނު

ވާހަކަ ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިންވެސް އާންމު ކޮށްފައެވެ.  މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި  ޑަކްޓަރު

ޖަމީލުގެ ވިދާޅު ބަސްފުޅުތަކުން ތިރީގައި މިވާ ވާހަކަތައް މާނަ ކުރެވެއެވެ

.

އެ އެގްރީމެންޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހާމަކުރުމުގެ ކުށުގައި

ދައުވާކޮށްފާނޭ ކަމުގެ ބިރު އެކަމަނާއަށް އެބައޮތްކަން.

.

ފަނަރަ އަހަރަށް އެގްރީމެންޓެއް ކުރެވިފައިވިޔަސް އެ އެގްރީމެންޓުގައި އެ ކުރެވުނު ސޮޔަކީ އެއްވެސް ޔަގީން

ކަމެއް ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން. ޔަގީންކަމެއް ކިރިޔާ ވެސް ލިބޭނީ ތިންމަސް ފަހުން ކަމާއި. އެތިންމަސް ގުނަން

ފަށާންވީ ތާރީޚް އަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭކަން

.

ޑައިގްނޯސޓިކު ސްޓަޑީ އެއް ތިންމަސް ތެރޭ އެމީހުން ހަދަން ޖެހޭ ކަމާއި އޭގެނަތީޖާ ނިކުންނަގޮތަކުން

މުޅި “ޑީލް”  އެއްކޮށްވެސް ބާތިލު ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަން

.

މިއެގްރީމެންޓުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ އެޕޯލޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ކަމުގައި ވިޔަސް ސީދާ އިންޑިއާ

ސަރުކާރުގެ ހުއްދަނެތި  ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ދިވެހި ދައުލަތަށާއި އެޕޯލޯ އަށް

ނެތްކަން

.

ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު (އެޕޯލޯ ނުލައި) އާ އެމް. އޯ. ޔޫ

އެއްގައި ސޮއެ ކުރަންޖެހޭ ކަން.

.

ޖޮއިންޓު ކޮމިޓިއެއް އޮންނޭކަމާއި އެކޮމިޓިގައިވެސް ހިމެނޭނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނާއި ދިވެހި

ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން އެކަނިކަން.

އިސްތިހާރު

One thought on “ޑޮކްޓަރ ޖަމީލުގެ އެތެރެ ނޭނގޭ ވާހަކަފުޅު

  1. didi says:

    I feel very sorry for our fellow citizens that a person like Dr. Anth J is appointed as the policy maker of our health ministry. I suggest anni to appoint Dr. Didi as the health minister and to send Anth J to Apolo hospital.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s