ދީނީ ނަސޭހަތް ތެރީންނަށާއި ރައީސަށް

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އިސްލާމް ދީން އައުމާށްފަހު ފާއިތު  ވެގެންމިދިޔަ ޒަމާންތަކުގައި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އިސްލާމދީން ގަބޫލްކޮށްގެން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެނަސް ފާއިތުވެދިޔަ ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ފަހު 40 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމު ވެރިންނާއި އާންމުންގެ ވިސްނުމުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުންނާއި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކުގެ ދޯދިޔާ ކަމުން މިއަދު ދިވެހީން މިވަނީ ދީނީ ދެބައިވުމެއްގެ ހުރަސްމަގުގައެވެ.

ދީނާއިހެދީ ދިވެޙިން ތަޅާފޮޅާ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ކަންތައް ދިޔުމުން އެކަމުން އުފަލާއި މަންފާ ލިބޭނޭ ބަޔަކު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންގެ ތެރޭގައްޔާއި އާންމުންގެތެރޭގައިވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޓެރަރިސްޓުން ދިވެހި ގައުމުގައި އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އިސަލާމް ދީނަށް މަލާމާތް ރައްދު ކުރުމުގެ ދަނޑިވަޅު ހޯދައި އިސްލާމްދީނަކީ ތަޅާފޮޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ދީނެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

މިއީ ދިވެހި ސިޔާސީ މަޝްރަހް  ހަލަބޮލިކޮށް އޮތް ދުވަސްވަރެކެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެއްގެ މަގާމުގެ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން  ދިވެހީން އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް ގާ އުކާ ލޭއޮހުރުވާ ހަދަމުންދާ މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި ، ދިވެހީންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގެ އަޑީގައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހީންގެ ރައީސް ، މީސްތަކުންގެ ލޭ ހޫނުވާ ޒާތުގެ ވާހަކަ ، ކިތަންމެ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައަކަށްވިއަސް ދެއްކުމުން  ދޭހަވާ ކަންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ދިވެހި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށްވުރެން އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު އެހެން ކަމެއް އެބަ ވާކަން. އެމަނިކުފާނުގެ ނަޒަރުގައި ރައީސަކަށްވިއަސް ކަތީބަކަށް ވިއަސް ރަނަގަޅު ކަމެއްކުރާން ނުވަތަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ބުނާކަށެއް ވަގުތެއް ވަގުތެއް ނޯންނާނޭކަން. އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ނިކުންނާނޭ ނަތީޖާ ބަރާބަރަށް އެމަނިކުފާނަށް އެނގިލައަވާކަން އަދި އެނަތީޖާ ފޮނިވާނޭކަން.  ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަޒަރުގައި ޝޭޚުން ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުތަކަކީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން. ޝޭޚުންގެ އެ ވާހަކަތައް  ތާކުންތާކު ޖެހެއްންޏާ  އިސްލާމދީން ތާކުންތާކު ނުޖޭހޭކަން. ރައީސް ގެ ބުއްދިފުޅު  އެވާހަކަދެއްކެވިއިރު ރަނގަޅިއްޔާ،  މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ދޭހައެއް ރަނގަޅުނުވެ ނުދާނެއެވެ.

ރައީސަކު ވިއަސް ކަތީބަކު ވިއަސް، ބަޔަކު މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުމެ ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކާ ދެއްކުމުން ނެރެން ބޭނުން ނަތީޖާއެއް އޮންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ.  ރައީސް ނަޝީދުވެސް ދިވެހި ގައުމަށް ލާބައާއި މަންފާ ފިއަވާ އިތުރު ކަމެއް ގެންނަވާކަށް ބޭނުންފުޅުވާނޭ ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ގިނަ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އާއިލާ އާއި އަނބިދަރީން ތިބީ މި ގައުމުގައެވެ. މި ގައުމުގެ ވެރިކަން އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ނިންމަވާއިރު ގައުމު  ބޮޑުސިންގާ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށްވައްޓާލާފާ ނިންމާލާކަށެއް ބޭނުންފުޅު ވާނޭހެނެއްވެސް ހިޔެއްނުވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުންނެވި ކަމުގައި ވިއަސް އަޅުގަނޑުމެންވެސް ތިބެންވާ ގޮތެއްވެސް އޮންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން އާންމު  ރައްޔިތުންގެ ވެސް ގާތްތިމާގެ މީހުންނައި އަނބިދަރީންވެސް ތިބީމައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނާއި އެއްވަރަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތެވެ

މިހާ ހިސާބަށް ދީނީ ކަންތައް  އަންނަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޝޭޚުން އެބަ ވިސްނާންޖެހެއެވެ.  އަދި އިތުރުން ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ތިބީ ހުސް މުސްލިމުން ނޫންކަން ވެސް ޝޭޚުން އެބެ ގަބޫލު ކުރައްވަންޖެހެއެވެ. ރީތިކުރަން  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ސަތޭކަ  ޕަސެންޓް މުސްލިމް ގައުމެކޭ  މިކިޔާ ކިއުމަކީ ދޮގެއްކަން ދަނެތިބެ މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައިތިބި އިސްލާމްދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ވިސްނައިގެން  އެފަދަ މީސްމީހުން އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބައިކަން ދަސްކޮށްދޭން ހިތުއަޅައިގެން ތަގުރީރުތައް ބައްޓަން ކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއްކަށްވާނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައ ދައްކަންވީ ހަމަކެނި ދީނުގައި ކަންތައް އެނގެވި ގޮތްތަކުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހަށަން ބަންނަ ހިސާބާއި ނަރަކައިގެ ފުންމިނާއި ސުވަރުގޭގެ އަރާމުވާހަކަ އެކަންޏެއްވެސް ނޫނެވެ. ދިވެހީންނަށް ދީނަށް ގޮވާލަންވެސް އެބަ ޖެހެއެވެ. ﷲ ގަބޫލު ނުކުރާ މީހަކަށް އާޔަތެއް ހަދީސެއް ކިޔައިދިނުމަކުން އޭގައި އޮތްވާހަކައެއް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

އެކަލާނގެއީ އިންސާނުންނަށް ކަންކަންކުރުމުގެ ގާބިލުކަން  ދެއްވި ރަސްކަލާނގެ އެވެ. އަދި އެ ގާބިލުކަމުގެ  ބޭނުންހިފާ މީހުންނަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިކްމަތްތެރިކަމާއިއެކީ އޭގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވެއެވެ .

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s