އުފެދެމުން އަންނަ ދީނީ އޮއެވަރަށް ނަޒަރެއް

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް މުސްލިމް ގައުމެކޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި އެންމެހާ މީހުންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ބުނުމެވެ.އެހެނަސް ހަގީގަތުގައި ދިވެހިރައްޖެއަކީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓު މުސްލިމް ގައުމެއްނޫނެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްލިމް ނޫން މީސްމީހުންނާއި  ބަހުސު ކުރާން ދިމާވާ މީހުންގެތެރެއިން އަޅުގަނޑުވެސް ހިމެނެއެވެ.  އެފަދަ މީހުން ކުރިމަތިކުރާ ސުވަލު ތަކަކީ ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު، އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އުފެއެއްދުންތަކެވެ. މިހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން  އަގީދާ ބަލިކަށި މީހުންނަށް ހިތުގެ އަރާރުމަކަށް ވާ ވަރަށް އެމީހުންގެ  ސުވާލުތަކާއި ޖަދަލުތައް ވަރުގަދައެވެ. . އަޅުގަނޑުގެ ގާތް މީހަކަށް މިހެން ދިމާވުމުން އަޅުގަޑާއި ފޯނުން ގުޅާފައި މިވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.  ބުންޏެވެ.  ތިމަންނާގެ ކާރީގައި މިވެނި މީހަކު ދެއްކި ވާހަކަ ތަކަށްފަހު މިއުޅެނީއިސްލާމް ދީނާއިމެދު  ޝައްކު އުފެދިގެންނެވެ

ޔަގީން ކަމާއިއެކު އެނގޭ ކަމަކީ މިފަދައިން އިސްލާމދީން ބަލިކަށި ކުރުމުގެ ފިކުރު ހުރި މީހުން އެމީހުންގެ ވާހަކަ ފަތުރަމުންދާކަމާއި  އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކަކީ އަގީދާ ބަލިކަށި މައުލޫމާތު މަދު މީހުންނަށް ހުރި ބިރެއްކަމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ  މީހުންނާއިއެކުވެސް ދީނުގެ ވާހަކަ  އާއި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާ ހަދަމެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ދިމާވި މުސްލިމު ނޫން މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ވައްޓަފާޅި ވަރަށް ތަފާތެވެ. ތަފާތަކި ގަދަރު ކުރުމުގެ ތަފާތެވެ.  ދިވެހީންގެ ތެރއިން މިފަދައިން ދިމާވާ މީހުން  ހަމަ ސީދާ ރަސޫލާއަށް ވެސް ނިސްބަތް ވާހަކަ ދައްކަނީ އެންމެ ބާޒާރުމަތީ ބަހުރުވައިންނެވެ. ބޭރު މީހުން ވަހަކަދެއްކުމުގައި ގަދަރުކުރެއެވެ.  މިތަފާތު ހުރުމުންދިވެހި މުސްލިމު ނޫން މީހުންގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑަށް އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ. ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރުޅި އަރުވާ އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ ގޯސް ހެއްދުމެވެ. މިވަގުތު ދިވެހި ގައުމުގެ ކަންތައްތައް މިދާގޮތުން އަދި މާގިނަ ދުވަހެއްނުވެ މިފަދަ މީސްމީހުންނަށް  އާންމު ތަންތަނުގައި  ދީނާއި އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު   ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަސޭހަތްތެރިވާނީ  މިފަދަ މީސްމީހުންނާއި ދިމާވެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހުނަސް ރުޅި އިސްނުކުރުމަށެވެ،  ނޭނގޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ތިމަންނާއަށް ތިސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ނޭނގެއޭ ބުނެ ނިންމާލުމަށެވެ،  ފަހުން ، އެނގޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ މީހަކާއި ސުވާލު ކުރާށެވެ، ހަޑިހުތުރު ބަހުން މާތްﷲ އަށާއި ރަސޫލާއަށް މުޚާތަބު ކުރުމުން އެކަން އެހެން ނުކުރުމަށް އެދޭށެވެ .  ދެންވެސް ހުއްޓާނުލިއްޔާ އެމީހެއްގެ ކައިރިން ދުރުވެގަންނާށެވެ. އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެއިން މީހަކާއި މުޚާތަބު ނުކުރާށެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ ތަޅާފޮޅުމަށް ބާރުއަޅާ ދީނެއްކަން ދެއްކުމަކީ އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ މަގުސަދެވެ. މި ފުރުސަތު ހަމަ ހިލާ ނުދޭށެވެ

މި ފަދައިން އިސްލމަދީނާއި ދެކޮޅު މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަތިޔާރަކީ ޑާވިންގެ ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަނެވެ. ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ ވާހަކަތަކުން ހަދީސްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނާއި އާޔަތުން މިސާލު ނަގައި ރަސޫލާގެ ކައިވެނި ތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައ ކުޑަކުއްޖަކާއިކައިވެނި ކުރެއްވައި ހެއްދެވި ވާހަކަ ތަކާއި އެކި ހަނގުރާމަތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން ރަސޫލާ މީސްމީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރެއްވި ކަމަށާއި މިފަދަ އެތައް ކަމެއް އްރަސޫލާ ކުރެއްވި ކަމަށް އެމީހުން ދައުވާ ކުރެއެވެ.  އެމީހުން ފިލާ ތިބެން ޚިޔާރު ކުރަނީ ސައިންސުގެ ފުރަގަހުގައެވެ. އެހެނަސް ސައިންސަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެނގެ ވެސް އެޗެކެވެ. މިފަދަ މީސްމީހުން މިގައުމުގައި ތިބި އިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  އެބައި މީހުން ވެސް މުސްލިމް ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ގައުމަކީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް މުސްލިމް ގައުމެކޭވެސް ކިޔަންވީތޯއެވެ.

ޑާވިންގެ  ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަނަކީ އިސްލާމދީނާއި ފުށުއަރާ ތިއަރީއަކަށް ވީނަމަވެސް ދިވެހި ތައުލީމީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ތިއަރީކިޔަވައިދޭއިރު އެއާއި ވިދިގެން އެއްވެސް ދީނީ މައުލޫމާތެއް ދަރިވަރުންނަކަށް ކިޔައެއް ނުދެއެވެ. ސައިންސް ޓީޗަރު ކިޔާދޭ އެއްޗަކާއި އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަހާއި ދިމާ ނުވާ ކަން ދިވެހި ގައުމު ހިންގަންތިބި އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. ހަމަ ކަށަވަރުން އޮނިގަނޑު ބައްޓން ވެފައި އޮތް ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ސައިންސް ޓީޗަރުގެ ވާހަކައެވެ .އެހެނަސް ކުރާކަށް ކަމެއް އަދިއެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، ރަނަގަޅަށް ބަޔަކަށް އެއްޗެއް އުނގަންނައިދެވޭނީ ދެކޮޅުގެ މައުލޫމާތުވެސް ދީގެންނެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑު މިދައްކަނީ ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަން ތައުލީމީ އޮނިގަނޑުން ނެރެލާ ވާހަކަ ކަމަށް ހީފުޅު ނުކުރައްވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔަވާ ކުދީންނަށް ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަނަކީ ކޮބައިކަން އުނގަންނއިދީފައި އެއީ ހަމަނުޖެހޭ  ތިއަރީއެއްކަން ބުއްދީގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ސާބިތު ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަން ސައިންޓިސްޓުން ގަބޫލު އެގެ ވަހަކަ ސައިންސް ޕރޮގްރާމް ތަކުގައި ކިތަންމެ ގިނައިން ދެއްކިއަސް އެއީ  ސައިންސެއް ނޫނެވެ

މަޝްހޫރު ސައިން ޗެނަލްތަކުން ދައްކާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި އަބަދު އިވޯލްވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ ތިޔަރީއެއްކަން އޮޅިފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު މި ގައުމުގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިން މިފަދަ މީސްމީހުންންގެ  ކައިރީގައއި ދީންގަބޫލު ކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކާއި ދައްކާގޮތަށް ދީނީވާހަކ ދެއްކިއަސް ފައިދާ ކުރާނޭ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ

ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަން ބުނާ ގޮތުން  އިންސާނުން  އުފެދުނީ އެތަކެއް މިލިއަން އަހަރު ކުރިން ދިމާވި އެކްސިޑެންޓަކުން  އުފެދުނު ސެލްއެއް ގެ ސަބަބުންނެވެ .  އެސެލް ސަލާމަތުން ހުންނަން ކުރާންފެށި މަސައްކަތުން  މާހައުލުގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް އެކި ބަދަލުތައް ގެންނާން ޖެހިގެންހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ބަދަލު އައިސް އެތައް މިލިއަން އަހަރު ފަހުން ގުނަވަންތައް އުފެދި  މަސްމަހުގެ  ސޫރަ ލިބި  ބައެމަސްތައް އެހެން ދިރޭއެއްޗެއްސަށް ބަދަލުވެ މިހެން ގޮސް ގުނަވަންތަށް އުފެދި  ފެނުގައި އުޅެ އެއްގަމަށް ބަދަލުވެ  މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކަޑައްތު ކުރަމުން ގޮސް މަކުނުން އައިސް އިންސާނުންނަށް ވީއެވެ. ހުރިހާ ދިރޭ ތަކެއްޗެއްގެ ބައްޕައަކީ އެއްކަލަ ފުރަތަމަ އުފެދުނު  ސެލް ކަމަށް މި ތިއަރީ ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ބޭނުމަކީ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް ވީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންޏާ އެވަގުތަކު އެ ގައުމެއްގައިއޮތް މެޖޯރިޓި ގަބޫލު ކުރާ ދީނެއް އާލާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސަތްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމު ހިންގާ މީހުންގެ ވާޖިބެކެވެ. އެހެން ދީނެއް ގަބޫލު ކުރާ ބަޔަކު ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކީ  ތިބިއްޔާ އެބަޔަކަށް ވެސް ގަދަރު ކުރުމާއި އެކީ ގައެވެ . އެހެނީ ތަރއްގީ ވުމުގެ ދުވެއްޔަކީ އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކެވެ. ސަރުކާރު ހިންގަވާ ބޭފުޅުން އިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ ދީން ކުރިއަރުވައި ގައުމަގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމް ކުރަން މަސަތްކަތް ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ ގައުމަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ  އަމިއްލަ މިލްކެއް ކަމަށް ނުވާތީއެވެ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވާނީ ކޮންމެ ވާހަކައެއްދެއްކިއަސް  ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިރުން ނަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް  އެ މީހަކު ޚިޔާރު ކުރި ދީނެއްގައި އުޅެވޭނެއެވެ.  ދީނުގެ އަގީދާ އަކީ ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެކަމެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ . އެހެނަސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި އެންމެންނަށް ފެނި، އަޑުއިވޭފަށުގައި ކުރާނޭ ކަންތަކާއި ނުކުރާނޭ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގެ މެޖޯރިޓިއަށް އަބަދުވެސް ނިންމޭނެއެވެ

ދިވެހި ރަސްމީ ޓީވީ އިން ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަންގެ ވާހަކަ ކުޑކުދީންގެ ބޮލަށް ވަންނަގޮތަށް ބޭރުން އެތައް ވިސްނުމަކާއި ސައިކޮލޮޖީއެއް ބެނުންކޮއގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ  އިޝްތިހާރު ފަދަ ތަކެތި ހަދާ ދައްކަމުންދާއިރު ގައުމުގައި ތިބި އިލްމުވެރީން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާން ވެއްޖެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް މި  ވާހަކަދައްކަން  މިހާރު ޖެހިއްޖެއެވެ. ނޫނީ ކުއްލިއަކަށް ސިހުމަކާއި އެކީ މިކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭއިރު އޮންނާނީ މާ ބޮޑަށް ލަސްވެފައެވެ

އިސްތިހާރު

8 thoughts on “އުފެދެމުން އަންނަ ދީނީ އޮއެވަރަށް ނަޒަރެއް

 1. Hill says:

  A very important issue and you have said it well, Badeeu. Good one.

  Evolution and DavinCi theory was disproved long time before. Not only by religious or spiritual means but by scientific findings and theories as well. Likewise, it’s been long since the learned or cvilized people stopped arguing about man landing on the moon. Perhaps not beccause everyone is so convinced but the practical science proves the capability of space shuttles force and speed to leave the atmosphere. So people thought it’s not arguable anymore.

  Having said the above, if someone tries to argue about these issues in this modern world, it would simply prove the person’s backwardness, stone age thinking and the narrow mindedness. Wonder why someone decide to choose this category.

  Coming to the topic now, I must also agree that having those clauses or phrases in our constitution, doesn’t prove 100% of the Maldivians are muslims. A Muslim can may be practice forbidden or disallowed acts, but he perhaps remain as a muslim as long as he does not go against Almighty’s existence, His commandments and probably the acceptance of the Prophet as his messenger. I am not a scholar but this makes sense to me. And then someone who has the opposite belief of the above, surely cannot be a muslim just because he is a son/daughter of a Maldivian and born here, while automatically recognised as a Maldivian and hence according to the constitution, he is regarded as a muslim. NO it does not go that way. The person later stops beliving in Almighty, His existence, His messenger, and then even the natural laws that harmonises humanity. Some of these people dont believe in any religion thinking to make life easy. some people feel muslims means a bit out dated and backward so they dont want to fall in to that category. And they think behaving like those who has no basis of life would make them look like the most civilized.

  If some important issue is confused, then we need to ask from people, learn what it is about, verify what we hear, listen to the different people, read books and then update with the people who do most of the studies in that particular subject. These people in this case, dont even try to understand. They dont even listen much. They just try to prove their own philosophy with a little knowledge.

  Those people who leave Islam and become ethists or what ever, are in my opinion on back to the time of Ibrahim Alaihissalaam and I feel pitty on them. Wonder why they want to fall in to the group of Mardhookh (the person who claimed as a God in Ibrahim’s time). Sounds crazy to me.

  If the poor guys cannot understand the little fact that we dont have any control on our life and death, then I wonder how these poor fellows understand they need to wash after passing shit (the best way I find nice to express it). Why aren’t they start walking naked among their families. With such a little capacity in the minds, I guess these things are inevitable.

  As a conclusion, I am with Badeeu and do not believe Maldives can be said as 100% with the growing number of people who does not believe in Islam being registered as Maldivans. And being registered as a Maldivian and holding a Maldivian passport does not qualify as a muslim, sadly.

  There are programs organised by such groups to attract younger generation and they plan to take the little ones away from the Islamic principles. Perhaps not all the people who join in the fun can understand the hidden huge agenda but people who identifies the group of people who takes the lead role can understand what this is all about.

  Those who believe in God does not need any arguments and those who do not believe, no argument is possible.

  We have no much worries, Our Creator knows most and best. He controls and He decides.

  May Almighty bless them us all

 2. maldivesresortworkers says:

  Excellent article. Very good points raised. We definitely need to counter this worrying trend and it would not even be difficult. All this commotion is created by a few atheists and they are making all the noise. We the majority are slow in response and we only now started fighting back. I was also aware of this ‘kaafaru baigandu’ quite early on but at that time there were very few who were countering them with essays on their own blogs etc. The time has indeed come to raise the very points they raise and answer them point by point. Its rather easy but difficult to gauge the reaction of the masses. Not everyone is at the same temperament when it comes to matters of faith and morality.

   • maldivesresortworkers says:

    one important point: By officially trying to put a figure to the percentage of Islam in our country we will be doing two things:

    first we will be legitmizing the kufr of the kuffar which we shall not do as long as we have a say in our country.

    Next we will be opening a can of worms… Because such a move will involve in a sort of ‘registration’ process which will associate each individual with particular religion in the first place. That would be a real Pandora’s box for the ID card office people. After that will come the requirement to reconcile Islamic sharia (or whatever form of sharia we have currently in the country) with the obligations concerning non-Muslims. This would involve problems like non-Muslim males not being allowed to marry Muslim women. In short we will be confronted with huge upheavals to the society’s norms which will ultimately lead to violence and bad publicity for the country. So the best possible way forward maybe to preserve the status-quo.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s