ކޯފާވެގެން އުޅުއްވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް

ދިވެހި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައެއް ސިޔާސީ ލިޑަރުން ގިނަފަހަރު  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު އެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ކޯފާ އިސްވެ ތިއްބަވައިގެން ކަން އަޅުގަނޑަށް އިހްސާސްވި ކިތަންމެ ފަހަރަކާއި  ދިމާވެއްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑެކޭ އެއްފަދައިން މިކަން އިހްސާސްވާ ކިތަންމެ މީހުންނެއް މި ރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވެ.   އެ ބޭފުޅުން ބަސް ބޭނުންކުރައްވާ ގޮތާއި ކަމެއް އަންގައިދިނުމަށް ބޭނޫން ކުރައްވާ ލަފްޒު ތަކާއި ޖުމްލަ ބެނުންކުރައްވާ ގޮތާއި އަޑުފުޅުގެ ރާގު ހުންނަގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު  ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ  މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ.

އިންސާނުން ރުޅި އައުމަކީ ތަބީއީ ކަމެކެވެ. ވީމާ  މީހަކު ރުޅި އައުމަކުން ،  އެމީހަކީ ގައުމެއްގެ ރައީސަކަށްވިޔަސް ހައިރާންވާކަށްވެސް ނުޖެހެއެވެ. މިކަން އޮތީ މިހެން ކަމުގައިވިއަސް އެހެން ކަންކަމެކޭ އެއް ފަދައިން ރުޅިއަކީވެސް ކޮންޓްރޯލަކާއި ހައްދެއްވެސް އޮންނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.  ޚާއްސަކޮށް  ގައުމެއެއްގެ ރައީސާއި ސިޔާސީ ޅީޑަރުންނަކީ އާންމު ތަންތަނުގައި އެބައެއްގެ ރުޅިއާއި އެހެނިހެން އިހްސާސްތަކުގެ އިމުން ބޭރުވާބަޔަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ އާންމުންގެ ތެރެއަށް އޭގެ އަސަރު ނުފޯރާ ނުދާނޭކަން ޔަގީނެވެ. މިހެން މިކަން ވާ ފަހަރު(ރުޅިވެރިކަން ދައްކަވާ ފަހރު) އެފަދައިން އަމަލު ކުރާ މީހެއްގެ އަމިއްލަ އެދުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްޗެއް ނުފެންނާނެއެވެ. އެފަދައިން އަމަލު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ‘އެންމެހާ’ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭ ނުވިސްނަވާކަން ފާޅުވެއެވެ.

ރުޅި، އޭގެ ޒާތުގައި މީހާގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ފީކަޅާ އިހްސާސްތައް ބޭރު ކޮށްދީ ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ވެސް މެއެވެ. އެހެނަސް ރުޅީގެ ކޮނޓްރޯލް އޮންނާން އެންމެ ރަނގަޅީ އެމީހެއްގެ އަތުގައެވެ. ރުޅީގެ އަތުގައި މީހާނގެ ކޮނޓްރޯލް އޮނަނަގޮތް މެދުވެރި ވެއްޖެއްޔާ އެމީހަކުގެ މިސްރާބު އެހެރީ  ހިތާމަޔަށްޖަހާފައެވެ. އެމީހަކާއި އެކީ އުޅޭ ބަޔަކަށްވެސް އޭގެ އަސަރު ކުރާނި ހިތިކޮށެވެ. މިސްރާބު ބަދަލު ކުރަންޏާ ރުޅި ޖެހޭނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއ ހިކްމަތްތެރިކަމާއިއެކީ ކޮނޓްރޯލް ކުރާށެވެ.

ރުޅީގެ އިމުން ބޭރުވުމުން ދިމާވަ މައަސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭމައަޗަށް ދިއުމާއި ވިސްނުން ކަތި ކުރުމާއި  ދެވައްތަރުގެ ސިއްހަތައް ގެއްލުން ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ސައިކޯ އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖެކުއީޒް ލަކާން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި  އެއްވެސް މީހަކު  ހަގީގަތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންޒާރެއް ދިނުމުން އެންމެ އާދައިގެ އަދި އެންމެ އަވަހަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގޭ އައްޑަނައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަލިކަށިކަމުގެ ހަގީގަތް ފޮރުވުމަށްޓަކައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ވަރަށް  ބޮޑު ބާރެއް ވާކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެހެނަސް މިފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެގަތުމުން އެއްކިބާވެގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލަން ދަތިވާނެއެވެ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. ބާރުގަދަ މީހާއީ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮއްގެން އަނެކާގެ މައަޗަށް ގަދަވެގަންނަ މީހާއެއް ނޫނެވެ. ބާރުގަދަ މީހާއީ އެމީހާގެ އަމިއްލަ ރުޅީގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަ މީހާއެވެ

ބުއްދާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ . ތިބާ ރުޅިއައުމަކުން އެކަމަށް އަދަބެއް ދޭނެ މީހަކު ނުވެއެވެ. ތިބާގެ ރުޅި، ތިބާއަށް  އަދަބު ދޭނެއެވެ

ބައިބްލްގައި ވެއެވެ.  ތިބާއަށް މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލުމަށް ގޮވާލެވުނީ ހަމައެކަނި ބޭރުފުށުގެކަމަކަށް ހެދުމަކަށް  ނޫނެވެ . ލޯތްބާއިއެކީ އެކަކު އަނެކަކަށްޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ

ކުދި ކުދި ކަންކަމަށް ، ތިބާ ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަންޏާ އެއިން  ތިބާގެ ސައިޒް އަންގާނުދޭތޯއެވެ – ޖޭ . ހެރިސް

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s