ދީނީ އިލްމުވރީންނަށް ނަސޭހަތެއް

ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާ އަކީ މުޅި ކައުނުގައި ވާ ކުރިހާ މާއްދާ ތަކެއް ހެއްދެވި ފަރާތް ކަމަށާއި ފުރާނަ ލެއްވޭނޭ ހަމަ އެކަނި ފަރާތް ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް، މުހައްމަދުގެފާނު މެދުވެރި ކުރައްވައި އެ ކަލާނގެ ފޮނުއްވި ފޮތުގައިވާ އާޔަތްތައް ގަބޫލުކޮށް އެއަށް އަމަލު ކުރާ މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އަޅުގަޑު މި ލިޔުން މި ލިޔަނީ ހެކިވެ ވޮޑީގެންވެސްވާ ކަލާނގެ ހަޒުރަތުން ވާގި އެދި ހުރެ މި ގައުމުގައި ތިއްބެވި މުސްލިމް ދީނީ އިލްމުވެރީންނަށެވެ. އަޅުގަނޑަކީ މުސްލިމު ދިވެއްސަކީމެވެ.

އަޅުގަޑު މެން މުސްލިމުން ގަބުލު ކުރާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެދުނިޔޭގެ ބާއޖަވެރިކަން ހޯދުމަށް މަސަތްކަތް ކުރުމަށް ﷲ އަން ގަވާފައިވެއެވެ. މިފަދައިން އެކަލާނގެ އަންގަވައިފާވާކަން ގަބޫލު ކުރާކަށް ހަދީސެއް ނުވަތަ އާޔަތަކުން ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކިއަސް ފުދެއެވެ. ދެދުނިޔޭގެ ބާއްއްޖަވެރިކަން ހޯދުމަށް މާތް ﷲ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުމުން ޔަގީންވާ ގޮތުގައި އެކަލާނގެ ބާއްވައި ލެއްވި ފޮތް މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށް ބެހެވިފައި ވާނެއެވެ. މިދުނިޔޭގައި މުޖުތަމައެއްގެ ގޮތުގައި ހިތް ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ހޯދާނޭ ގޮތެއް އެ ފޮތުގައި ވާނޭކަން ކަށަވަރު ވެއެވެ . އަދި ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާ ވެސް ހަމަ އެފަދައިން މީގެ މިސާލުތަކެއް އަމަލު ފުޅުންނާޢި ބަސް ފުޅުން ދައްކަވާފައިވާނޭ ކަން ވެސް ޔަގިނެވެ . އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކުޅަ މަސަތްކަތަކުން މެނެވީ ލިބޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ބަޔަކު އެކުވެގެން ނޫނީ ހާސިލު ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ވީމާ މިއިން ސާބިތުވާ ކަމަކީ މިދުނިޔޭގައި އެކުވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެގަންނާންވީ ގޮތްތަކެއް އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ފޮތުގައި ވާނޭކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައިލެއްވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތޮބީއަތުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކީ ނޫނީ ނުއުޅެވޭނޭގޮތަށް ލެއެވި ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ނަށް މިދުނިޔޭގައި އުޅެވޭ ކުރު މުއްދަތުގައި އުފާވެރިކަން މަތީ ތިބެ އަންނާން އޮތް ޖީލު ތަކަށް އެ އުފާވެރިކަން ލިބޭނޭ މަގު ފަހި ކޮށްގެން ތިބެ އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ހޯދާން ކަން ކުރާންވީ ގޮތްތަކެއް އެކަލަނގެ އަންގވާފައިވާނޭ ކަމީ ހާދީސެއް އާޔަތެއް ނުކިއަސް ކަށަވަރުކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އާންމު ރައްޔިރުންނަށް ވާޖިބު ތަކެއް ވާފަދައިން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވާޖިބުތަކެއް ވާނޭކަން ވެސް ކަށަވަރެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބުތައް ދެބަޔަކަށް ބެހިފައިވާ ފަދައިން ތިޔަބޭފޫލުންގެ ވާޖިބުތައް ވެސް ދެބަޔަކަށް ބެހެވިފައިވާނޭކަން ކަށަވަރު ނޫންތޯއެވެ؟ ތިޔަބޭފުޅުން ހެޔޮ ހިތުންން މިގައުމު އާރާސްތު ކުރުމަށް އަޅުއްވާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއި އެކީ އަޅުގަނޑުމެނގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބޭނޭ ކަން ކަށަވަރެވެ.

މިގައުމުގެ ވެރި ކަމަށް ކޮންމެ ބަޔަކު ނުވަތަ ކޮންމެ މީހަކު އަޔަސް ހެދިފައި ، އެއްބަސް ވެވިފައިވާ، އެނަމެންނަށް ގަބޫޅުކުރެވޭ ގަވާއިދު ތަކެއް މި ގައުމުގެ ބައި ބޯ މީހުން (މެޖޯރިޓީ) ރުހި ގަބޫލު ވާ ގޮތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާއިރު އެ ބަޔަކާއި އެކީ ޔަގީންކަމާއިގެން ކުރިއަށް ދާން ފަށައިގަންނަން މިހާރު ވެއްޖެއެވެ ދިވެހ ގައުމު އުފެދިގެން އައިސް ގައުމު ގެ މީސްތކުން އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ކުރި ހިސާބުން މިހިސާބަށް އާދެވުނު އިރު އަދި، އަދާއި ހަމައަށް ، ދީނީ އިލްމު ވެރީންގެ އިޚްލާސްތެރި އެހީ އަށް މި ގައުމު ވަކީން ބޮޑަށް ޖެހުނު ޒަމާނެއް އައި ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގައި ރަސްމީ ދިދަ ހުރެ، ގާނޫނު އަސާސީ އޮވެ ، ބޭރުގެ ގައުމު ތަކުން ގައުމު ބަލައިގަތަސް މި ގައުމު އަދި ގައުމަކަށް ނުވެއެވެ. ގައުމެއް އުފެއްދުމެގެ ބޭނުން ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މި ގައުމުން ފުރިހަމަ ނުވެއެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. އެ ދިމާލަށް މިސްރާބުވެސް އަދި ނުޖަހައެވެ. މިކަން ތިޔަ އިލްމު ވެރީންނަށް އެނގިވަޑިނުގެން ނޯންނާނޭކަން ޔަގީ ނެވެ ދިވެހ ދީނީ އިލްމު ވެރީންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަސޭހަތަކީ މި ގައުމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިވާ މުސީބާތުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށް އުފެދިފައިވާ މިވާ ފިތުނައިގެ އަލިފާނުގެ ހޫނު ކަން އިތުރުވެ މީސްތަކުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވާންފެށުމުގެ ކުރީން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމށް މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ. ދީނީ އިލްމު ވެރީން ކޮންމެހެން ވެރިކަން ހޯދަން އުޅޭން ގޮވާލަނީ ނޫންކަން މި ނޭވާގައި ދަންނަވެމެވެ.

އަޅުގަޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި، މި ގައުމުގައި ތިބި އެކި އެކި ގަބޫލު ކުރުންމަތީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށާއި ގައުމުގައި ތިއްބެވިބި އެކި ފަންތީގޭ އެކި ފެންވަރުގެ އެކި ބޭބޭފުޅުންނަށް ސުލް ހަވެރިކަމާއި އެކު އުޅެވޭނޭ މަގެއް ހޯދާނޭގޮތެއް މާތް ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތާލާ ވާނީ އަންގަވާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު މެންގެ ގައުމުގެ ބައި ބޯ ކޮޅުގެ ގަބޫލު ކުރުމަކީ ވެސް ” އަދި “ މިއީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ވީމާ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ސުލްހަވެރިކަން ހޯދުމަށް އަމަލު ކުރުން ލާޒިމު ކުރައްވާ ވާޖިބު ކުރެއްވި ފަރާތުގެ އެންގެވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވައި މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމވެ . އެންމެން އެކައްޗެއް ކިއުމަށް ޓަކައި ކިޔާނޭ އެއްޗެއް އާންމުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމަކީ މިވަގުތު ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަމެވެ. މިކަމާއިގެން އުޅެގަންނަން އަޅާންވީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިކަން ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި އިލްމުވެރީންނަށް ވެސް އެނގި ވަޑައިގަންނާނޭ ކަމަށް . އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަމެވެ. އަދި މަޝްވަރާ އަކީ ކުރުމަށް އަބަދު ދޮރު ހުޅުވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ﷲސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާގެ ހަޒްރަތުން ތިޔަ ފަރާތްތަކަށާއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވާގިދެއްވުން އެދި ދުއާކުރަމުން ތަފާތު ގަބޫލުކުރުން މަތީ މި ގައުމުގައި ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރަމުން ޝުކުރާއި އެކީ ނިންމާލަމެވެ

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s